W ushu je tradičné, vzniklo v prostredí kultúry národa, očistené vývojom sa spontánne premiešalo s filozofiou, tradičnou čínskou medicínou, etikou, stratégiou, estetikou, qi gongom a inými tradičnými čínskymi myšlienkami a smermi (napr. učenie o yin yang, jednota tela a ducha, učenie o qi, učenie o aktívnom a pasívnom), pri kladení dôrazu na jednotu vonkajšieho (telo, sila) a vnútorného (myseľ, koncentrácia, dych). Postupom času sa pod vplyvom všetkých uvedených faktorov vytvoril výnimočný systém wushu.

N a základe formy cvičenia môžeme wushu rozdeliť na vnútorné (je to druh pohybu riadeného mysľou, s dôrazom na spojenie tela a mysle, jednoty vnútorného a vonkajšieho) a vonkajšie štýly ("ruky, zrak, telo, postoj, myseľ, dýchanie, sila, technika" týmito 8 prvkami sa zdokonaľuje myseľ a telo, pri technikách sa spája vnútornú energia s vonkajšou fyzickou silou a vytvára sa tak ucelené bojové umenie). Pre športové zostavy je umenie útoku a obrany základným stavebným materiálom. Cez útok, obranu, pohyb vpred, vzad, vzájomným spájaním dynamického pohybu a statických postojov, vzájomnou asistenciou sily a poddajnosti sa vytvára ucelená tréningová forma. Wushu zostavy majú formu cvičenia so zbraňou a bez zbrane, cvičenia vo dvojici a cvičenia skupinové.