Kung Fu je životný štýl

I.Požiadavky na etiku


1. mať rád wushu, rozvíjať ducha wushu, rozvíjať majstrovstvo, prehlbovať priateľstvo; prostredníctvom wushu podporovať kultúrnu výmenu Číny a Slovenska, spoznávať nových ľudí;


2. dodržovať zákony, vytvoriť priateľský kolektív, vážiť si iných, vzájomne si pomáhať, dobre (skromne) cvičiť, nebyť namyslený;
3. vážiť si učiteľa, dodržovať zásady slušného správania; pri stretnutí s učiteľom z vlastnej iniciatívy pozdraviť (dívať sa do očí alebo jedna ruka v päsť, druhá oproti); pred a po hodine pozdraviť (jedna ruka v päsť, druhá oproti); pri pýtaní sa, na začiatku, na konci z vlastnej iniciatívy pozdraviť učiteľa (jedna ruka v päsť, druhá oproti alebo sa pokloniť); učiteľ opätuje žiakov pozdrav obyčajne pohľadom alebo gestom ruky (dvaja učitelia wushu sa navzájom zdravia spojením ruky v päsť a druhej ruky oproti);
4. študenti sa zdravia medzi sebou na začiatku a konci cvičenia a to spojením ruky v päsť a druhej ruky oproti;
5. z vlastnej iniciatívy sa pokloniť pri vstupe a výstupe z miestnosti na cvičenie. (Pozn. etika wushu má veľmi striktné pravidlá, ale na tomto mieste uvádzame len tie najbežnejšie).


II. Požiadavky pri vyučovaní


1. pre nových študentov: prvý tréning je bezplatný, pred druhým tréningom je cvičenec povinný si prečítať tento "študentský kódex"; po ujasnení si pravidiel školy vyplní prihlášku, zaplatí školné a až potom sa môže zúčastniť na tréningu;


2. konať podľa pokynov učiteľa, svedomito plniť úlohy (spojené s výučbou) zverené učiteľom;
3. pýtať sa učiteľa na problémy, poctivo cvičiť, vzájomne sa učiť, nebáť sa námahy, neustále sa zlepšovať;
4. na tréning prichádzať načas, nemeškať, nevynechávať tréningy, neodchádzať skôr. Pred tréningom si priniesť vlastné zbrane. Na tréning sa dostaviť 10 minút pred začiatkom a pripraviť sa. 5 – 10 minút pred tréningom venovať individuálnej rozcvičke, ktorá je zameraná najmä na rozťahovanie končatín a rozcvičenie sa;
5. ak sú okolnosti, ktoré nedovoľujú príchod načas, prosíme, oznámiť ich telefonicky alebo inak učiteľovi; o dochádzke sa vedie záznam, neospravedlnená účasť je považovaná za absenciu;
6. nie je dovolené pred cvičením konzumovať alkoholické nápoje, počas vyučovania fajčiť, jesť; je nutné prepnúť mobilné telefóny do tichého režimu (vibrovanie);
7. počas vyučovania nie je dovolené nosiť ostré predmety a šperky; je vhodné mať oblečené voľné nohavice, nízke športové topánky; počas vyučovania dávať pozor na osobné veci; drahé veci a veci nesúvisiace s vyučovaním nenosiť na vyučovanie;
8. v prípade, že cvičenec mešká na tréning, je nutné pri vstupe na miesto cvičenia z vlastnej iniciatívy pozdraviť učiteľa a až po jeho súhlase je možné vstúpiť na toto miesto. Ak sa potrebuje cvičenec dočasne vzdialiť z miesta cvičenia, musí to oznámiť učiteľovi (dať znamenie). Ak sú okolnosti, ktoré nútia cvičenca opustiť tréning skôr, je nutné podať učiteľovi vysvetlenie;
9. dodržiavať nariadenie platné na mieste cvičenia (telocvičňa), udržiavať hygienu a čistotu. Cvičenec je zodpovedný za škody ním spôsobené na mieste cvičenia.
10. požiadavky na cvičencov qigongu: pretože pri cvičení qigongu sa vyžaduje kľud a pokoj, je potrebné chodiť načas. Ak cvičenie trvá už viac ako 20 minút, prosíme, aby meškajúci cvičenec už nevstupoval na miesto cvičenia. Predíde sa tak rušeniu ostatných.

III. Poplatky (školné)


1. školné je nutné platiť v dohodnutom čase – prvý týždeň v každom mesiaci; ak cvičenec nezaplatí školné v dohodnutom termíne, jeho cvičenie sa pozastaví (okrem špeciálnych prípadov); kvôli úspore času sa budú vydávať potvrdenky o zaplatení všetkým naraz;


2. pre osobné dôvody sa školné nevracia; ak nie je možné z určitých dôvodov (vážna choroba) zúčastniť sa vyučovania, je potrebné o tom informovať školu a vysvetliť dôvody; po schválení bude prebytok školného podľa počtu návštev pripočítaný do ďalšieho mesiaca (plynie od oznámenia a neprekročí 30 dní);
3. školné sa určuje podľa rozdelenia do vekových kategórii;
4. ak sa cvičenec nemôže zúčastniť každého cvičenia a súčasne počet odcvičených hodín v danom mesiaci neprekročí 1/3 všetkých cvičení, zaplatí polovičné školné; ak sa cvičenec zúčastní viac ako polovice cvičení v danom mesiaci, zaplatí celé školné;
5. na semináre cez víkendy, prázdniny, príp. iné aktivity, sa cvičenec prihlasuje dopredu a zároveň zaplatí preddavok 50% z ceny seminára (v prípade, že sa cvičenia nezúčastní, je mu odpočítaná suma 10% z ceny seminára). Účasť na samotných seminároch je podmienená zaplatením poplatku pre začiatkom seminára.


IV. Vekové kategórie


1. Kategória žiakov je v rozmedzí 7 – 13 rokov. Do kategórie študentov patria študenti od 14 rokov a študenti na svojej prvej vysokej škole. Druhá vysoká škola sa do tejto kategórie nepočíta. Do kategórie cvičenci patria všetci psychicky a fyzicky zdraví do veku 65 rokov (špecifické prípady budú posudzované individuálne).


IV. Poznámky


1. škola dodržuje dni pokoja a sviatky, ktoré sú stanovené v SR. Každý rok v čase od 1.7. do 30.8. sa nevyučuje, ale v tomto čase sa konajú víkendové a prázdninové semináre. Každú sobotu alebo nedeľu v čase letných prázdnin sa v Bratislave cvičí von a to na mieste, ktoré sa upresní;


2. formy výučby: štandardný tréning, víkendový seminár, prázdninový seminár a individuálna výučba;
3. od dňa vašej účasti na vyučovaní sa stávate študentmi školy a zaväzujete sa dodržiavať pravidlá školy, načas sa zúčastňujete na vyučovaní a načas platíte školné; pri závažnom porušení pravidiel alebo podmienok školy, má škola právo ukončiť vašu výučbu;
4. stať sa študentom školy znamená pomoc škole pri propagačnej činnosti a vystúpeniach; škola následne takýchto študentov odmení zľavou na školnom alebo odpustením školného;
5. škola si vyhradzuje právo aj na vysvetlenia k problémom, ktoré nie sú obsiahnuté "študentskom kódexe";
6. Prosíme sledujte informácie a novinky na našej stránke www.kungfu.sk